ارشدان مدیریت آموزشی
 
مدیریت آموزشی www.TVLO.ir
سئوالات دکتری
پایان نامه سازمان یادگیرنده
مدیریت آموزشی

مولفه های تدریس موثر در آموزش عالی

آقای مطلبی فرد از دانشگاه تربیت معلم تهران طی مقاله ای در وبلاگشان برای  تدریس موثر در آموزش عالی 6 مولفه را ضروری میدانند

که عبارتند از:

1-برقراری رابطه تعاملی با دانشجویان

2-روش شناسی مناسب در تدریس

3-دانش پژوهشی

4-محوریت قرار دادن رشد فکری دانشجویان

5-جو و مدیریت کلاسی

6-ارزشیابی درست از دانشجویان

در این مقاله از منابع متنوعی استفاده شده است که در ادامه متن ... آمده است

اما برای مطالعه  مقاله  کامل به وبلاگ ایشان به آدرس زیر میتوانید مراجعه کنید

http://motallebifard.blogfa.com/post-25.aspx 

منابع:

آراسته، حمیدرضا، محمودی­راد، مریم(1382). آموزش اثربخش: رویکردی براساس ارزیابی تدریس توسط دانشجویان، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ش5، ص1-7.

آقاجانی، حاجی(1379). معیارهای یک استاد خوب دانشگاه از دیدگاه استاد و دانشجویان، مجله دانشکده دانشگاه علوم پزشکی تهران، ص198.

آویژگان، مریم؛ کرمعلیان، حسن؛ عشریون، وحید و چنگیز، طاهره(1388). نیازسنجی آموزشی اعضای هیئت علمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله آموزش در علوم پزشکی، (2)9، ص 93-104.

بیرونی کاشانی، راضیه(1384). پیش مبانی اخلاق در تدریس بر اساس فلسفة اخلاق اسلامی، دانشگاه تهران، پایان­نامة کارشناسی ارشد رشتة فلسفه آموزش پرورش.

جوادیان، یحیی؛ میری، سید محمد؛ علیزاده، رضا وکریمی، پگاه(1382). نظرات دانشجویان از نحوة تدریس نظری در دانشگاه علوم پزشکی بابل، مجلة دانشگاه علوم پزشکی بابل، ش2، ص56-61.

رختی، طاهره(1386). بررسی میزان رضایت­مندی دانشجویان دانشکده­های کشاورزی تهران و تربیت مدرس از روش­ها و ابزار تدریس در دوره­های آموزش عالی، پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

صادقی، عباس و حسینی، فاطمه(1387). بررسی دیدگاه­های دانشجویان در مورد تدریس مطلوب در دانشگاه گیلان، مجلة آموزش عالی ایران، سال اول، شماره دوم، ص123-148.

شعبانی­ورکی، بختیار و حسین­قلی­زاده، رضوان(1385). بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،12(1(39)): 1-22.

شریفیان، فریدون و نصر، احمدرضا(1384). تبیین نشانگرهای تدریس اثربخش در دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی و میزان تحقق آن در دانشگاه اصفهان، فصل­نامة پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره37-38، صفحه25-55.

ذوالفقار، محسن و مهرمحمدی، محمود(1383). بررسی و تحلیل کیفیت تدریس مربیان عضو هیئت علمی رشته­های علوم انسانی دانشگاه­های شهر تهران، دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، شماره6.

ظهور، علیرضا و اسلامی­نژاد، طاهره(1381). شاخص­های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، فصلنامة پایش، سال اول، شماره چهارم، 5-13.

قهرمان، محمد؛ عارفی، محبوبه و جمشیدی، لاله(1387). بررسی تأثیر ارزیابی پایان ترم بر عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی طی سال­های تحصیلی79-80 تا 85-84،فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 48، ص1-26. 

فصیحی­هرندی، طیبه؛ سلطانی عرب شاهی، سید کامران؛ تهامی، سید احمد؛ محمد علی زاده، سکینه(1383). کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال هشتم، شماره، 30.

معروفی، یحیی؛ کیامنش، علیرضا؛ مهرمحمدی، محمود و علی عسگری، مجید(1386). فصل­نامة مطالعات برنامة درسی، سال اول، شماره پنج، صفحه، 81 الی112.

یمنی، محمد و بهادری حصاری، مریم(1385). مقایسة برخی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش دوره­های کارشناسی ارشد در دانشگاه­های شهید بهشتی و صنعتی شریف، مجلة آموزش عالی ایران، سال1، شماره 1، ص57-77.

Agbetaiafa, D. (2010).“Evaluating Effective Teaching in College Level Economics Using Student Ratings of Instruction: A Factor Analytic Approach”, Journal of College Teaching and Learning, Vol. 7, No. 5, pp 57-66.

Alweshahi, Y. Cook, D. (2009). “Domains of Effective Teaching Process Students Perspectives in Tow Medical Schools”, University of Alberta, USA, Vol. 31, pp. 125-130.

Benor, D. E. Leviyof, I. (1997). “The Development of Student Perceptions of Effective Teaching: The Ideal, Best and Poorest Clinical Teacher in Nursing”, Journal of Nursing Education,Vol. 36, No. 5, pp., 206-212.

Bussema, E. Nemec, P. (2006). “Effective Teaching”, Psychiatric Rehabilitation Journal, Vol. 29, No. 4, pp. 315-318.

Boote.C. (2006). Vocabulary: reasons to teach it, an effective teaching method, and words worth teaching, New England Reading Association Journal, Vol. 42, No. 2, pg. 24.

Carruth. J. Paul, Carruth. K. Ann, Cappel. D. Sam, Tucci. E. Jack(1998). Evaluation differing expectation concerning effective teaching: Different strokes for different folks”.Allied Academies National Conference, Vol. 3, No 1.

Cakmak, M. (2009). “The Perceptions of Student Teachers About the Effective of Class Size With Regard to Effective Teaching Process”, The Qualitative Report, Vol. 14, No. 3, pp. 395-408

Carnell, E.(2007). “Conceptions of Effective Teaching in Higher Education: Extending the Boundaries”, Teaching in Higher Education, Vol. 12, No. 1, pp. 25-40.

Darling-Hammond, L. Snyder, J. (2000); “Authentic Assessment of Teaching in Context” Elsevier, Journal of Teaching and Teacher Education, Vol.16, pp. 523-545. 

Dexter, D. k.(1998), “Cluster Grouping: A Strategy for Effective Teaching”, Gifted Child Today Magazine, Vol. 21, No, 3. Pp. 14- 30.

Esqueda, O. J. (2009). “The Teachers Craft: The 10 Essential Skill of Effective Teaching”, Christian Education Journal, Vol. 6, No. 2, pp. 414-416.

Giovannelli, M. (2003).“Relationship between Reflective Disposition toward Teaching and Effective Teaching”, the Journal of Educational Research, Vol. 96, No. 5, pp. 293-309.

Gullason, E. T. College, D. (2009). “A Compilation and Synthesis of Effective Teaching Strategies in the Economics Discipline”, Journal of Business and Economic Studies, Vol. 15, No. 2, pp. 83-99.

HasseWittler, P. S. Hill Martin, M. (2004). “Student and Teacher Rapport: An Essential Element for Effective Teaching”. The Agricultural Education Magazine, Vol. 76, No. 5, pp. 16- 19.

Hativa, N. Barak, R. Simhi, E. (2001).“Exemplary University Teacher Knowledge and Beliefs Regarding Effective Teaching Dimensions and Strategies”, The Journal of Higher Education, Vol. 72, No. 6, pp. 699-730.

Harris, A. (1998). “Effective Teaching: A Review of the Literature”, School Leadership and Management, Vol. 18, No. 2, pp. 169-183.

Howley, A. Howley, C. (2005).“High Quality Teaching Providing for Rural Teacher Professional Development”; The Rural Educator, Vol. 26, No. 2, pp. 1-5.

Johanson, H. Horne, T. (2008). “National Board for Professional Teaching Standard: 2008 Guide to National Board Certification, www.nbpts.org.

Mann, R. (2006). “Effective Teaching Strategies for Gifted/Learning-Disabled Students with Spatial Strengths”, The Journal of Secondary Gifted Education, Vol. XVII, No. 2, pp. 112-121.

Marshak, D. (1998). Key Elements of Effective Teaching in Block Periods”, The Clearing House, Vol. 72, No. 1, pp 55-58.

Parr, J. M. Timperley, H. S. (2010).“Feedback to Writing, Assessment for Teaching and Learning and Student Progress”.Assessing Writing, www.sciencedirect.com.

Peacock, C. (1999). “Effective Teaching in Higher Education: Research and Practice”, Teaching in Higher Education, Vol. 4, No. 1, pp. 132-136.

Ramsden, P.(2006). “Effective Teaching: Six Key to Success”, the Teaching Professor, Vol. 20, No. 3, 1page.

Ray, J. A. (2004). “Effective Teaching Strategies in Higher Education”, Academic Research Library, Vol. 84, No. 4, pp. 58.

Reynolds, D. Muijs, D. (1999). “The Effective Teaching of Mathematics: A Review of Research”, School Leadership and Management, Vol. 19, No. 3, pp. 273-289.

Smittle, P. (2003). “Principles for Effective Teaching in Developmental Education”, Journal of Developmental Education, Vol. 26, No. 3, pp. 10-15.

Stein, M. Carnine, D. Dixon, R.(1998).“Direct Instruction: Integrating Curriculum Design and Effective Teaching Practice”, Intervention in School and Clinic, Vol. 33, No. 4, pp. 227- 233.

Schacter, J.MengThum, Y. (2004). “Paying for High and Low Quality Teaching”, Economics of Education Review, Vol. 23, pp. 411-430.

Sullivan, M. (2006).Lesson observation and quality in primary education as contextual teaching and learning processes, International Journal of Education Development. Vol. 26, pp. 246-260.

Vulcano, B. A. (2007). “Extending the Generality of the Qualities and Behaviors Constituting Effective Teaching”, Teaching of Psychology, Vol. 34, No. 2, pp. 114-118.

Wanhai, L. (2008).“An Analysis and Reflection on Effective Teaching”, Higher Education Press and Springer-Verlag, Vol. 3, No. 1, pp. 149-161.

Woodruff, D. (1999). “Support for Effective Teaching: Tow Child Development-based Approaches”, The Journal of Negro Education, Vol. 68, No. 3, pp. 419-433.

ZekiSaka, A. (2009), “Hitting Tow Birds whit a Stone: Assessment of an Effective Approach in Science Teaching and Improving Professional Skills of Student 


نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۰ توسط علی جباری مدیریت آموزشی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : ajz